Resmi İlan:
İHALE İLANI 04-06-16 (352410)
 İHALE İLANI
DSİ 232 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NE 6 (ALTI) ADET 4X4 ÇİFT 
KABİN PİCK-UP KİRALANMASI
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-23.BÖLGE KASTAMONU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ 
KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DSİ 232 Şube Müdürlüğü’ne 6 (Altı) adet 4x4 Çift Kabin Pick-up Kiralanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/202898
1-İdarenin
a) Adresi : İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi No:53 37100 
MERKEZ KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 3662149227 - 3662147495
c) Elektronik Posta Adresi : dsi23@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Sürücülü 6 (Altı) Adet 4X4 Çift Kabin Pick Up 2016 
günde (6 taşıtın toplam yapacağı gün sayısı) Toplam 
302.400 Km. (6 taşıtın yapacağı toplam Km.) yapacaktır. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : DSİ 232 Şube Müdürlüğünün mesai günleri ve haricinde Zonguldak ili sınırları içerisinde veya dışarısında, İdarenin görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan makine ve ikmal, etüt, planlama, proje, işletme, kamulaştırma, kontrollük vb. faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi işinde çalıştırılacaktır. Bu araçlardan idarenin belirleyeceği 2 (iki) adedi DSİ 232 Şube Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Devrek İşletme Başmühendisliği Çaydeğirmeni/Devrek emrinde çalıştırılacaktır.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(oniki) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DSİ 232. Şube Müdürlüğü Güney Mah. Sevimli Sok. 
No:6 Kozlu / ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati : 28.06.2016 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde                     uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İhalede; teklif edilen taşıtlardan en az 4 (dört) adedinin mülkiyeti, isteklinin kendisine ait olacaktır. İstekli; mülkiyeti kendisine ait olan taşıtların ‘ Motorlu Araç Tescil Belgesi’ nin asıllarını (veya ihale tarihinden önce İdare tarafından "Aslı İdarece Görülmüştür"  ya da bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini) “ Teklif Verme Aşamasında”  idareye sunacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü taşıt kiralama, personel taşıma,yük taşıma,nakliye vb. işler bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Makbuz karşılığı DSİ 232. Şube Müdürlüğü Güney Mah. Sevimli Sok. No:6 Kozlu/67600 ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 232. Şube Müdürlüğü Güney Mah. Sevimli Sok. No:6 Kozlu / ZONGULDAKadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama                     istenecektir.
BASIN İLAN-352410-www.bik.gov.tr
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

banner234

banner236

banner228

İHALE İLANI 21-06-16 (369333)

Haberi Oku