Resmi İlan:
İHALE İLANI 14-06-16 (361892)
İHALE İLANI
GENEL CERRAHİ, ÜROLOJİ VE KADIN DOĞUM SERVİSLERİ İHTİYACINA CİHAZ ALIMI
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ


Genel Cerrahi, Üroloji ve Kadın Doğum Servisleri ihtiyacına Cihaz Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin            ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/212490
1-İdarenin
a) Adresi : B.E.Ü Sağlık Uygulama ve Araştırma MerkeziEsenköy-
Kozlu 67600 ZONGULDAK KOZLU/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3722612002 - 3722610185
c) Elektronik Posta Adresi : senerbasarslan@gmail.com
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Genel Cerrahi, Üroloji ve Kadım Doğum Servisleri 
ihtiyacına 3 kısım cihaz alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ayniyat 
Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 60 gün içerisinde 
cihazları teknik şartname hükümleri doğrultusunda 
hastanenin ilgili yerlerine montajı yapılarak, çalışır 
vaziyette teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : B.E.Ü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Esenköy 
Kozlu ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati : 29.06.2016 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde                    uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,            ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı               olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince         alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli, teklif ettiği cihaz/sistemin teknik destek için mesleki yeterliliği gösteren belgeleri teklifleriyle birlikte sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu             bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü            göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte           sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması          yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
• İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
• İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat            Yeterlilik Belgesi,
• İstekli yerli malı teklif ederse; teklif edilen malın yerli malı olduğu Bilim, Sanayi ve Teknoloji             Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen Yerli Malı Belgesi,
• Tıbbi cihaz üreticisi OEM (Original equipment Manafacturer - Original Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
• Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren          belgeler.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması         yeterli kabul edilir.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
1) Cihaz/sistemin tüm bileşenleri, aksesuarları ve ek sistemleri ile birlikte yedek parça dahil, üretim ve işçilik hatalarına karşı, kesin kabulden başlamak üzere en az 2 (iki) yıl süreyle garantili olacaktır. Bu garanti üretici veya Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firma tarafından ayrı ayrı teklif dosyasında taahhüt edilecektir. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mallara ilişkin İdare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici garantiye ilişkin taahhütleri           içeren bir belgeyi İdareye sunmak zorundadır. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir.
2) Arızalara yükleniciye veya yetkili servise bildirildiği tarihinden itibaren en fazla 48 (kırk sekiz) saat içinde müdahale edilecektir; yurt dışından yedek parça ithali gerekmediği durumda en geç 3 (üç) iş günü içinde cihaz çalışır duruma getirilecektir. Yurtdışından yedek parça temini gerekmesi durumunda, resmi kurumlarca ithalatı kısıtlı ya da özel izne tabi durumlar dışında (bu durumu          belgelenecektir) en geç 15 (on beş) gün içinde bütün fonksiyonlarıyla çalışır hale getirilecektir.
3) Yüklenici, malın; garanti süresi içinde malzeme, işçilik ve montaj hatalarından dolayı                      arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
4) Yüklenici, Garanti süresi boyunca teknik destek hizmetleri periyodik bakım, onarım ve kalibrasyon hizmetleri ile bu işler için gerekli yedek parça ve sarf malzemelerini ücretsiz sağlayacaktır. Bu hizmetler üreticinin ve/veya ilgili standartların öngördüğü şekilde yapılacaktır. İstekli bu işlerle ilgili planı teklif dosyasında sunacaktır. Bu garantiler üretici veya satıcı firma tarafından antetli kağıda yazılı, kaşeli ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olacaktır.
5) Garanti süresi bitiminden sonra en az 8 (sekiz) yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça ve teknik servis sağlamayı üretici ve satıcı firma taahhüt edeceklerdir. İstekli bu süre içinde yedek parça dahil ve hariç olmak üzere teknik destek hizmet bedellerini (satınalma fiyatının ihale günündeki kur ile dövize çevrilmesiyle elde edilen rakam üzerinden hesaplanan bedelinin yüzdesi olarak) teklifleriyle birlikte sunacaktır.
6) Yüklenici teklif edilen cihaz/sistemlerin güncellemelerini garanti süresi boyunca bedelsiz, garanti süresi sonunda bedelli olarak yapacaktır.
7) Yüklenici teslim sırasında cihaz/sisteme dair kullanıcı kılavuzları, teknik belgeler (bileşen parça listelerini, bakım/onarım ve kalibrasyonunda kullanılacak belgeleri, arıza tespit ve takip, bakım, onarım vb.) İngilizce ve Türkçe (tercüme ise, yeminli tercüman onaylı) olarak verilecektir. Her türlü cihaz için 2 (iki) nüsha olmak üzere kurumun teknik elamanına sistemin teslimatı sırasında ücretsiz olarak verecektir.
4.3.3.
4.3.3.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a) Sağlık Bakanlığının 2010/11 sayılı genelgesi gereği; İhale tarihi itibarı ile, İstekliler teklif ettikleri ürünün/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında Sağlık Bakanlığından onaylıdır ibaresi bulunan onaylanmış ürün numarasını (barkod numarasını) tekliflerinde yazılı olarak               belirteceklerdir. Bunun dışındaki onaylar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
b) Sağlık Bakanlığının 2010/11 sayılı genelgesi gereği; İhale tarihi itibarı ile, İstekliler teklif dosyalarında T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına üretici ve / veya ithalatçı firmaların ve bu firmaların adı altında bayiliklerinin kayıtlı olduğunu belgelendireceklerdir.
NOT 1:  Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen alıma esas malzemenin dışında, teknik şartnamede alıma esas malzemeyle birlikte verilmesi istenen Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki malzemenin bulunması durumunda, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında Sağlık Bakanlığından onaylıdır ibaresi bulunan onaylanmış ürün numarasını (barkod numarasını) tekliflerinde yazılı olarak belirteceklerdir. Bu malzemenin tedarikçisi istekli değil ise, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına üretici ve / veya ithalatçı firmaların ve bu firmaların adı altında bayiliklerinin kayıtlı olduğunu belgelendireceklerdir.
NOT 2: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen alıma esas malzemenin dışında, teknik şartnamede alıma esas malzemeyle birlikte verilmesi istenen Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında olması durumunda, bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının yazılı beyanı sunulacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen cihazların teknik şartnamesinde belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orijinal katalogları, fotoğrafları vb. tanıtım belgelerini vereceklerdir. Bu dokümanlar üzerinde teknik şartnamede belirtilen maddeler ayrı ayrı belirtilecek ve teknik şartnamedeki madde numaraları yazılarak işaretlenecektir. Teknik şartnamede talep edilip kataloglarda belirtilemeyen maddelerin gösterilememe gerekçesi ve ayrıntılı açıklamaları teklif zarfı içerisinde idareye sunulacaktır. Sunulan bu teknik dokümanlar ve kataloglar orjinalleri yanında orjinallerinin Türkçe dışında herhangi bir dilde olması halinde ayrıca Türkçe olarak sunulacaktır.
İstekliler teknik şartnameye uygunluklarını madde madde cevaplayacaklardır ve teknik şartnamede istenilen belge ve bilgileri idareye ibraz etmek zorunda olup, şartname sıra numarasına göre “evet-hayır” “okundu-anlaşıldı” ifadeleri yerine her maddeye ayrıntılı cevap verilerek teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlanacaktır. Teknik şartnameye uygunluk belgesinde cihazın markası, modeli açık olarak belirtilecek ve imzalanacaktır. Teknik şartnamede belirtilen tüm özellikler orijinal ve/veya Türkçe kataloglar üzerinde birebir gösterilmelidir.
Orjinalleri Türkçe olmayan tüm dokümanlar belge orjinalinin yanında Türkiye’de bir  Tercüman tarafından tercüme edilip onaylanması  durumunda ayrıca herhangi bir noter veya apostil onayı aranmayacaktır.
Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihale komisyonu; teklif edilen cihazın ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içinde cihazlar için demonstrasyon yapmalarını isteyebilir. Demonstrasyon, kurulu bir sistem üzerinde gerçekleştirilecek olup, demonstrasyonun bütün aşamaları elektronik araçlarla (kamera vb.) kayıt altına alınarak ihale komisyonuna teslim edilecektir. Demonstrasyona ait bütün giderler istekli firmaya aittir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Satınalma Servisi Esenköy-Kozlu ZONGULDAKadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar B.E.Ü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Satınalma Servisi Esenköy Kozlu ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale  sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme               imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. BASIN İLAN-361892-www.bik.gov.tr
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

banner234

banner236

banner228

İHALE İLANI 21-06-16 (369333)

Haberi Oku