FİLYOS ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI...

ZONGULDAK 17.02.2021, 18:25 17.02.2021, 18:29
FİLYOS ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI...
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Filyos Çalıştayı" sonuç bildirgesi açıklama toplantısına katıldı. Vali Tutulmaz,  Filyos projesinin 100 yılın projesi olduğunu belirterek, “Filyos Projesi ve bağlı projeler ilimizin olmazsa olmazıdır” ifadesini kullandı. Tutulmaz,  Filyos Projesi’nin devletin önem verdiği ilk 5 büyük proje içerisinde yer aldığını sözlerine ekledi.  

ZBEÜ Rektörü Prof Dr. Mustafa Çufalı ise açıklamasında, çalıştayın güzel bir çalışma olduğunu ifade ederek “İlimize ve bölgemize hayırlı ve verimli olacağına inanıyorum. Üniversitenin Filyos Projesine yönelik çalışmaları devam edecek” dedi.

Filyos Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

Ülkemizin ekonomik açıdan kalkınmasında önemli rol oynayacak mega yatırımlardan birisi olan ‘Filyos Vadi Projesi’ne bilimsel katkı sunmak,  üniversite ve diğer paydaşlarla işbirliği kapsamında bilginin ilgili sektörlerde kullanılmasını sağlamak amacıyla Filyos Çalıştayını, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde 12-13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdik. Çalıştayda 54 (Ek-1) kurum/kuruluş, 6 odak gurubunda yaklaşık 80 katılımcı ile önceden belirlenen sorulara cevaplar arandı. Çalıştayın tüm süreçlerini içeren sonuç raporu daha sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yaklaşık 3 aylık bir sürede hazırlanan ve iki günlük oturumla nihayetlenen çalıştay odak gruplarında ortaya çıkan görüş, öneri ve diğer hususlar aşağıda sıralanmıştır.

•    Filyos Vadi Projesi, çalıştaya katılan tüm paydaşların ittifak ettiği üzere ülkemizin geleceğine yön verecek mega projelerden biri olarak değerlendirilmiştir.

•    Üniversite, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sektör temsilcilerinin bir araya gelerek ortak akıl ile düşünme ve fikir üretme gayreti, çalıştayın temel misyonu olmuştur.

•    Tükettiği doğal gazın 99’unu ithal eden ülkemiz, son 33 yılda yaklaşık 800 milyar metreküp doğalgaz ithal etmiştir. Henüz keşfedilen gaz miktarı bile ülkemizin son 33 yılda tükettiği doğalgaz miktarının yarısına denk gelmektedir. Bu bağlamda bölgede keşfedilen doğalgaz kuyuları üretime geçtiğinde, ülkemizin yıllık doğalgaz ihtiyacının 30’unu karşılama kapasitesine sahip olabilecektir. Ülkemizin enerji talebi hızla artan bir ülke olduğu dikkate alındığında, doğalgaz keşfinin önemi daha da artmaktadır. Doğalgaz keşfinin hem ülkemizin enerji arz güvenliği hem de makroekonomik hedeflerini destekleyecek etkili bir adım olacağı anlaşılmaktadır.

•    Bölgede doğalgazın karaya çıkarılması ve işlenmesi yanında kurulması muhtemel yan sektörlerin katma değeri yüksek yüzlerce kimyasal ve petrokimya ürünü ticarileştirme potansiyeli Filyos Vadi Projesini ayrıca önemli kılmaktadır.

•    Marmara bölgesinin Türkiye’nin üretim üssü olması, yüksek maliyet ve iş yükünün giderek artıyor olması yeni benzer lojistik imkanlara sahip üretim alanlarını gerekli kılabilmektedir. Bu bağlamda “Ar-Ge Marmara’da üretim Filyos’ta” modeli bir alternatif olarak değerlendirilebilir ve bunun bir/ilk örneği de Filyos Vadi Projesi olabilir.

•    Filyos bölgesinin Ankara ve İstanbul’a yakın mesafede olması üretim/dağıtım ağı potansiyeline katkı sağlayacaktır.

•    Filyos Vadi Projesi tasarımı, projelendirilmesi ve şu ana kadarki yapım aşamalarının çevre dostu bir yaklaşımla uygulanageldiği görülmüştür. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda aynı hassasiyetin gösterilmesi beklenmektedir.

•    Şu ana kadar yapıldığı gibi, Filyos projesinin uluslararası muhtemel kapasitesinin tanıtımının ve görünürlüğünün arttırılması önem arz etmektedir.

•    Karşılaştırmalı üstünlüklerdeki küçük değişimlerin uluslararası ticaretin yönü üzerinde belirleyici etki yarattığı düşünüldüğünde, enerjiye ulaşma ve lojistik üstünlükleri nedeniyle, Filyos Bölgesi katma değeri yüksek yatırımlar için bir cazibe merkezi olma kapasitesine sahiptir.

•    Projenin gerek lokasyonu gerek sunduğu diğer yatırım avantajları, ülkemizin öncelikli gereksinimleri ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin uluslararası başarıları göz önünde bulundurularak    havacılık ve uzay sanayine yönelik yatırımların gerçekleştirilmesinin bölge ve ülkemiz ekonomisi ile istihdamına önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmiştir.

•    Makro firmaların bölgede yer alması ve destekleyici (yan sanayii) firmaların çevre tesislerde yer alması, bununla birlikte altyapı yatırımlarına yönelik özel teşvik mekanizmalarının ve üst koordinasyon birimlerinin oluşturulması gerekmektedir.

•    Filyos Vadi Projesi içerisindeki endüstri bölgesi mevcut alanının genişletilmesi yönünde planların revize edilmesi, daha çok istihdamın sağlanması ve yeni üretim tesislerinin bölgeye kazandırılmasının önünü açacaktır.

•    Filyos Vadi Projesi tam olarak hayata geçtiğinde 10.000 kişinin üzerinde bir istihdam öngörülmektedir. Oluşması muhtemel nüfusun ihtiyaçları için eğitim, sağlık, sosyal donatı alanları başta olmak üzere tüm ihtiyaçlar konusunda şimdiden bir hazırlık yapılması gerekmektedir.

•    Filyos projesinin ve içerisinde yer alan Filyos Limanın yeri lojistik merkezi olması açısından makro anlamda iyi bir lokasyondadır. Karayolu, havayolu, demiryolu ve denizyolu bağlantısı olan güçlü bir projedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının makro planlamalarının ve buna bağlı gerçekleştirilen yatırımların yerinde olduğu düşünülmektedir.

•    Liman işletmeciliğinde otonom modellerin kurgulanması gerekmektedir. İşlemlerin hızlı ve maliyet avantajı sağlayabilmesi için yönetimin tek merkezden yapılmasına yönelik bir model önerilmektedir.

•    Filyos Limanının kısa vadede mevcut demiryolu ve karayolu ile bağlantısı sağlanmalıdır. Orta ve uzun vadede ise 3 deniz 3 liman projesi kapsamında ortaya çıkan Filyos, Mersin ve Çandarlı limanlarının bağlantısı yapılmalıdır. Böylece kuzey-güney, doğu-batı bağlantılarının güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

•    AB mesleki yeterlilikler çerçevesinde liman ve lojistik merkezde yer alacak personellerin sertifikasyonlu eğitimine ve yetkinlik kazandırılmasına önem verilmelidir.

•    Bölgede ve hatta ülke genelinde üretilecek olan makine ve ekipman imalatı için sertifikasyon merkezlerinin oluşum süreçlerinin hızla tamamlanması, gerekli durumlarda bölgede merkez kurulması önerilmektedir.

•    İhtisas alanlarının oluşturulması verimliliği arttıracaktır.

•    Bölge üniversitelerinin işbirliği içinde olması ve ortak projeler yürütmesi, bölgeye yönelik projeler üretmesinin desteklenmesi, bu bağlamda bölgeye özel TÜBİTAK, Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, KOSGEB aracılığıyla proje teşviklerinin verilmesi önerilmektedir.

•    Filyos Endüstri Bölgesi etrafında destekleyici tesislerin (OSB, ihtisas bölgesi vb.) oluşumunun desteklenmesi gerekmektedir.

•    Üniversite öğrencilerinin staj/yarı zamanlı çalışma gibi modellerle desteklenmesi, bölgede üretim için gerekli nitelikli insan kaynağı oluşumuna katkı sağlayacaktır.

•    Bölge üniversitelerinde, ihtiyaç duyulan nitelikli iç gücünü sağlayacak önlisans, lisans ve lisansüstü programlarının açılması ve Filyos Endüstri Bölgesi’nde merkez/enstitü/bölüm-program gibi birimlerin kurulması oldukça önem arz etmektedir.

•    Filyos Vadi Projesi ile ilgili önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalarda yurtdışı modeller incelenip olası senaryolar üzerinde durulmalıdır.

•    Filyos Vadi Projesi’nin sosyo-ekonomik, kültürel, ekolojik ve diğer yönleri, ilgili paydaşlar tarafından ayrıca ele alınmalıdır.

•    Alanında yetkin sektör temsilcileri ile öncü kurum-kuruluşların işbirliği yaparak bir sinerji ortamında görüşlerini paylaşması ve birbirinden haberdar olması Filyos Vadi Projesi’nin gelişmesinde çok önemli katkı sunmuştur. Farkındalık yaratması açısından Filyos Çalıştayının alanında ilk olması kayda değerdir. Çalıştayın her bir aşamasında katkı veren tüm paydaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulmasında emeği geçen basın mensuplarına şükranlarımızı sunuyoruz.

 Katılımcı Kurum/Kuruluşlar

A)    Üniversiteler

1.    Akdeniz Üniversitesi

2.    Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

3.    Bartın Üniversitesi

4.    Ege Üniversitesi

5.    Gazi Üniversitesi

6.    Gaziantep Üniversitesi   

7.    Gebze Teknik Üniversitesi

8.    Hacettepe Üniversitesi

9.    İstanbul Aydın Üniversitesi

10.    İstanbul Ticaret Üniversitesi

11.    İstanbul Üniversitesi


 
12.    Kapadokya Üniversitesi

13.    Karabük Üniversitesi

14.    Milli Savunma Üniversitesi

15.    Ondokuz Mayıs Üniversitesi

16.    Sabancı Üniversitesi

17.    Sakarya Üniversitesi

18.    TOBB ETÜ

19.    Trakya Üniversitesi

20.    Ufuk Üniversitesi

21.    Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

B)    Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları

22.    BAKKA

23.    Baykal Akü

24.    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı

25.    Demiryolu Taşımacılığı Derneği

26.    Deniz Ticaret Odası

27.    Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği (DİŞSİAD)

28.    Elektrik Mühendisleri Odası

29.    Enerji Bakanlığı

30.    EPDK Doğal Gaz Dağıtım

31.    HAVELSAN

32.    İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK)

33.    Lojistik Derneği

34.    Makina İmalatçıları Birliği

35.    Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu (MAKFED)

36.    Zonguldak Maden Makinaları İmalatçıları Derneği (MAKZON)

37.    Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK)

38.    ROKETSAN

39.    SAHA İstanbul

40.    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

41.    SANDVIK Türkiye

42.    TOBB

43.    TUSAŞ/TAI

44.    TÜBİTAK

45.    TÜBİTAK SAGE

46.    TÜLOMSAŞ

47.    Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM)

48.    Türkiye Enerji Vakfı (TENVA)

49.    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)

50.    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

51.    Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü

52.    Zonguldak TEKNOPARK

53.    Zonguldak Valiliği

54.    ZONHAV A.Ş.Yorumlar (0)
14
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Pendikspor 13 32
2. Bucaspor 1928 14 22
3. Isparta 32 Spor 14 22
4. Amed Sportif Faaliyetler 13 21
5. Şanlıurfaspor 13 20
6. Uşakspor A.Ş. 13 19
7. Pazarspor 13 19
8. Ankara Demirspor 14 19
9. Nazilli Belediyespor 13 19
10. Kırklarelispor 13 19
11. Tarsus İdman Yurdu 14 18
12. Akhisarspor 14 17
13. Anagold 24Erzincanspor 14 17
14. Karatay Termal 1922 Konyaspor 14 17
15. Kırşehir Belediyespor 13 16
16. Zonguldak Kömürspor 13 14
17. TECO Karacabey Belediyespor 13 13
18. Eskişehirspor 14 10
19. GMG Kastamonuspor 0 0
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 14 21
7. Brighton 14 19
8. Leicester City 14 19
9. Tottenham 12 19
10. M. United 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7