ZTSO, “TEKNOPARK” konusunda bilgi verdi

ZONGULDAK 24.01.2018, 16:50 24.01.2018, 16:50
ZTSO, “TEKNOPARK” konusunda bilgi verdi

 

 

Her türlü vergiden muaf, atık su parası olmayan, SGK primlerinin işveren payının yarısının devlet tarafından karşılanacağı bölge araştırmacı ve vasıflı elemanlara da iş olanağı yaratacak

 

ZTSO yaz aylarında işadamlarının da katılacağı bir Rusya gezisi planlıyor, geziye bazı gazeteciler de davet edilecek

 

 

Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir bir basın toplantısı düzenleyerek Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TEKNOPARK) konusunda basına bilgi verdi.

Toplantıya ZTSO Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya ve yönetim kurulu üyesi Batuhan Uludüz de katıldı. Basın toplantısı öncesi gazetecilerle yaptığı kahvaltıda kentin ve bölgenin diğer sorunları konusunda da sohbet eden Metin Demir Halkın Sesi’nin sorduğu bazı sorulara da şu cevapları verdi:

Halkın Sesi: Zonguldak’ın Deniz Ulaşımı konusunda yıllardır büyük bir eksikliği var, Karadeniz sahilindeki diğer kentlere deniz ulaşımı yok, bu konuda çalışmalarınız var mı?

Metin Demir: Maalesef bu kentin kanayan yarası ama ne yazık ki çözülemiyor, kara ve havayolu ulaşımlarının daha rantabl olması deniz ulaşımına yatırımı engelliyor, bu konuda yapılan fizibilite çalışmaları da deniz ulaşımına yapılacak yatırımların kârsız olacağını gösteriyor.

Halkın Sesi: Turizm konusunda da Ereğli Zonguldak’ı son zamanlardaki ataklarıyla geçti, Ereğli’ye turizm heyetleri gelip gidiyor, biz daha bir Türkali köyünü turizme açamadık, köyün önündeki denize açılmasını engelleyen toprak tümseği kaldıramadık, oysaki kalksa buranın 10 yıl içinde bir Amasra olması işten bile değil, Yaz aylarında Ereğli – Amasra arasında çalışacak ve kruvaziye turizm hizmeti verecek bir feribot bile sağlayamadık, var mı bu konularda bir söyleyeceğiniz?

Metin Demir: Evet, turizm konusunda pek bir ilerleme kentimizde görülmüyor, dediğiniz gibi Ereğli-Zonguldak-Amasra arası bir feribot olsa insanlarımız da yaz aylarında günlük geziler gerçekleştirebilirlerdi ama bu konuda yatırım yapmak isteyen yok, bunun nedenleri arasında da Karadeniz’in bazen dalgalarıyla deniz ulaşımına izin vermemesi de var.

Halkın Sesi: İşadamlarının ve basın mensuplarının da katılacağı bir Rusya veya Ukrayna gezisi gündemde var mı?

Metin Demir: Yaz aylarında bir Rusya gezisi planlıyoruz, burada araştırmalarız olacak, işadamları da katılacak, basın da neden katılmasın, bazı basın mensuplarını davet edebiliriz, zaten dış ülkelerdeki çalışmalarımızı duyurmakta bazen güçlük çekiyoruz, basın bu konuda bize yardımcı olabilir.

 

Kahvaltı süresinde yapılan bu söyleşilerden sonra ZTSO başkanı Metin Demir ve ZTSO Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya Teknoloji Gelişim Bölgeleri hakkında basına bilgi aktararak şunları dile getirdiler:

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB)

Üretimde buluşların geliştirilmesine kaynak teşkil eden araştırma-geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik bir düzenleme olarak 6 Temmuz 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile yüksek teknoloji içeren yatırımlar için özel yatırım alanları oluşturulması hedeflenmiştir.

 

Zonguldak Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bakanlar Kurulunun 11.09.2017 tarih ve 2017/10806 sayılı kararı ile kurulmuştur. Söz konusu karar 30.09.2017 tarih ve30169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Tanımı

Üretimde buluşların geliştirilmesine kaynak teşkil eden araştırma-geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik bir düzenleme olarak 6 Temmuz 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile yüksek teknoloji içeren yatırımlar için özel yatırım alanları oluşturulması hedeflenmiştir. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalara önemli vergi avantajları sağlanmıştır.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 'Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği site veya bu özelliklere sahip teknopark” olarak tanımlanmaktadır.

 

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Amaçları

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin amacı, ülke sanayinin uluslararası piyasalarda rekabet edebilir duruma gelmesi ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulabilmesi için;

     Teknolojik bilgi üretmek,

     Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek,

     Ürün kalitesini veya standardını yükseltmek,

     Verimliliği artırmak,

     Üretim maliyetlerini düşürmek,

     Teknolojik bilgiyi ticarileştirmek,

     Teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek,

     Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu    sağlamak,

     Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji Yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak,

.   Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak,

     Teknoloji transferine yardımcı olmak ve

     Yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.


 

Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Yatırımlara Yönelik Teşvikler

 

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile sağlanan teşvik ve muafiyetler aşağıda belirtilmiştir:

-     2547 sayılı YÖK Kanununun 39. maddesine göre, öğretim elemanları, yurtiçinde ve yurtdışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları, üniversite yönetim kurulunun izni ile bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin, bölgede elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermayesi kapsamı dışında tutulur.

-     Ayrıca öğretim elemanları, üniversite yönetim kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir veya bu şirketlerin yönetim kurullarında görev alabilirler.

-     Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bölgedeki yazılım ve Ar-Ge’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.

-     Bu süre içerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden müstesnadır.

-     Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri de 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaftır.

-     Bölge içinde yer alan Teknoloji Geliştirme Merkezlerinde KOSGEB tarafından desteklenen girişimciler, Kanunun sağladığı muafiyetlerden ayrıca yararlanırlar.

-     4691 sayılı Kanun kapsamında anonim şirket olarak kurulan ve bölgenin yönetim ve işletmesinden sorumlu şirket, Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu Kanunun uygulanması ile ilgili elde edilen kazançlar da 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.

-      31.12.2024 tarihine kadar beş yıl boyunca SGK primi işveren payının % 50’si devlet tarafından karşılanacaktır.

-      Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden atık su bedeli alınmaz.

-      4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun     8. maddesi uyarınca,

Bölgenin kurulması için gerekli arazi temini, alt yapı ve idare binası inşası ile ilgili giderlerin 'yönetici şirketlerce karşılanamayan kısmı' yardım amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanmaktadır.

 

Teknoloji geliştirme bölgelerinde yatırım yapmak

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer almak isteyen firmalar çalışmakta veya proje geliştirmekte oldukları sektöre göre Yönetici Şirketler ile görüşerek hangi bölgede yer alacaklarını belirleyebileceklerdir. Firmalar her bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin hazırlamış olduğu Bölge İşletme Yönergesi hükümlerine göre başvuru yapar ve faaliyette bulunurlar.

Bölge içinde faaliyete geçen firma, çalıştırdığı Ar-Ge personelini Yönetici Şirketin onayından sonra muafiyetten yararlanmak üzere Maliye Bakanlığına bildirim yapmak zorundadır.

 

Yönetici Şirket

Anonim şirket olarak kurulan bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu şirkettir. Zonguldak Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi; Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Valiliği, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası, Devrek Ticaret ve Sanayi Odası, Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında kurulmaktadır.

Arıcılık, Kültür Mantarı ve Elvan Pazarcık küçük sanayi sitesi

TEKNOPARK konulu basın bilgilendirilmesinden önce ZTSO Başkanı Metin Demir arıcılık konusunda da odasının çalışmalarını anlattı.

Arıcılığa da destek verdiklerini söyleyen Metin Demir aynı şekilde kültür mantarı üretimi için de projelerinin bulunduğunu, faydalanmak isteyenlerin odalarına başvurdukları takdirde bu konularda bilgilendirileceklerini söyledi.

Elvan Pazarcık küçük sanayi sitesi konusunda da basına bilgi aktaran Metin Demir çalışmaların son noktaya geldiğini vurguladı.

(Haber : Sermet AKSU)

Yorumlar (0)
23
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Afjet Afyonspor 0 0
2. Amed Sportif Faaliyetler 0 0
3. Anagold 24Erzincanspor 0 0
4. Ankaraspor 0 0
5. Arnavutköy Bld. Gençlikspor 0 0
6. Batman Petrolspor 0 0
7. Bayburt Özel İdarespor 0 0
8. Bitexen Düzcespor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Çorum FK 0 0
11. Esenler Erokspor 0 0
12. Eşin Group Nazilli Belediyespor 0 0
13. İnegölspor 0 0
14. Isparta 32 Spor 0 0
15. Menemenspor 0 0
16. Şanlıurfaspor 0 0
17. Sivas Belediyespor 0 0
18. Somaspor 0 0
19. Tarsus İdman Yurdu 0 0
Takımlar O P
1. Başakşehir 1 3
2. Alanyaspor 1 3
3. Trabzonspor 1 3
4. Adana Demirspor 1 3
5. Beşiktaş 1 3
6. Galatasaray 1 3
7. Fenerbahçe 1 1
8. Ümraniye 1 1
9. Gaziantep FK 1 1
10. Sivasspor 1 1
11. Ankaragücü 1 1
12. Konyaspor 1 1
13. Hatayspor 0 0
14. Giresunspor 1 0
15. Antalyaspor 1 0
16. Kayserispor 1 0
17. Karagümrük 1 0
18. İstanbulspor 1 0
19. Kasımpaşa 1 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altay 0 0
3. Altınordu 0 0
4. Bandırmaspor 0 0
5. Bodrumspor 0 0
6. Boluspor 0 0
7. Denizlispor 0 0
8. Erzurumspor 0 0
9. Eyüpspor 0 0
10. Gençlerbirliği 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Keçiörengücü 0 0
13. Manisa Futbol Kulübü 0 0
14. Pendikspor 0 0
15. Rizespor 0 0
16. Sakaryaspor 0 0
17. Samsunspor 0 0
18. Tuzlaspor 0 0
19. Ö.K Yeni Malatya 0 0
Takımlar O P
1. Tottenham 1 3
2. Bournemouth 1 3
3. Arsenal 1 3
4. M.City 1 3
5. Newcastle 1 3
6. Brighton 1 3
7. Leeds United 1 3
8. Chelsea 1 3
9. Brentford 1 1
10. Fulham 1 1
11. Leicester City 1 1
12. Liverpool 1 1
13. M. United 1 0
14. Wolverhampton Wanderers 1 0
15. Everton 1 0
16. Aston Villa 1 0
17. Crystal Palace 1 0
18. Nottingham Forest 1 0
19. West Ham United 1 0
20. Southampton 1 0