Yayla Konağı, 9 Aralık 1906 tarihinde, Toussounlouoglu Hüseyin bin İbrahim’den (Tosun Oğullarından Hüseyin oğlu İbrahim) Societe d'Heraclee Osmanlı A.Ş. (S.O.H) adına Osmanlı Bankası müdür yardımcısı Gaston Auboyneau tarafından satın alınan 22 dönümlük plato üzerinde, 1910 yılında “Ereğli Şirketi Direktörlük Konağı” olarak inşa edilmiş bir Fransız yapısıdır. Plato (yayla) üzerinde yapılmış bir konak olması nedeniyle Yayla Konağı” olarak anılmaktadır.
1936 tarihinden sonra Etibank’a bağlı Ereğli Kömürleri İşletmesi (EKİ) Kurumuna devredilmiş, 1940’dan sonra ilk yapıldığı haliyle misafirhane olarak kullanılmaya başlanmıştır.
https://www.halkinsesi.com.tr/ttk-yayla-konagi-misafirhanesi-cati-teras-onarimi-ve-dis-cephe-boya-isi
Düzgün kesme taştan yapılmış zemin üstünde iki katlı ve yapı dikdörtgen planlı yapıdır. Bahçesinde Zonguldak’ın ilk tenis kortu (1942) olan Yayla Konağı, üst katlar bir sıra taş, bir sıra tuğla olarak almaşık düzende yapılmıştır. Yapı, beşik çatılı olup Marsilya kiremidi ile örtülmüştür. Yapının ilk iç zemin döşemeleri tüm güzelliğiyle varlığını korumaktadır.
Ereğli Kömürleri İşletmesi (EKİ) İnşaat Müdürlüğü ihale dosyaları çizelgesinden alınan belgede; “Yayla Konağı Tevsii Projesi” ile (ana yapının özelliklerine uygun olarak) ana yapının her iki tarafına uzatmalar yapılmıştır. 1950 yılında yapılan misafirhane büyütülmesi projesi 20.2.1951 tarihinde tamamlanmıştır.
EKİ’nin kuruluşundan günümüze kadar Misafirhane olarak kullanılan, (Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanterinde Ankara K.T.V.K.K.25.04.1989/787 kararla) tescilli tarihi yapı, günümüzde de TTK Yayla Konağı Misafirhanesi olarak kullanılmaktadır. Yayla Konağı; 30 oda 60 yataklı bir misafirhanedir.
İŞTE O İLAN: 
TTK YAYLA KONAĞI MİSAFİRHANESİ ÇATI - TERAS ONARIMI VE DIŞ CEPHE BOYA İŞİ
TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TTK) SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TTK Yayla Konağı Misafirhanesi Çatı - Teras Onarımı ve Dış Cephe Boya İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :    2024/540114
1-İdarenin
a) Adı    :    TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TTK) SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi    :    Yayla Mahallesi Baglik Caddesi.Ihsan Soyak Sokak 6 67090 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
c) Telefon ve faks numarası    :    3726621659-3726621312 - 3726621020
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı    :    TTK Yayla Konağı Misafirhanesi Çatı - Teras Onarımı ve Dış Cephe Boya İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı    :    Çatının %2 kısmında tadilat yapılması ve Binanın 4 cephesinde, güvenlik kulübesinde ve giriş kısmında komple boya yapılması işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :    Zonguldak
ç) Süresi/teslim tarihi    :    Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi    :    Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :    07.05.2024 - 15:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    :    TTK Satınalma Daire Başkanlığı İhale Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
 (B) III. Grup işler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Belge Adı    Açıklama
İnşaat Mühendisliği    

Zonguldak’taki kireçtaşlarını değerlendirdi Zonguldak’taki kireçtaşlarını değerlendirdi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,0
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.