47 KALEM KIRTASİYE, TEMİZLİK MALZEMESİ VE BASILI EVRAK ALIMI

DEVLET HASTANESİ -ÇAYCUMA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

47 KALEM KIRTASİYE, TEMİZLİK MALZEMESİ VE BASILI EVRAK ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/365642

1-İdarenin

a) Adı

:

DEVLET HASTANESİ -ÇAYCUMA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

ÇAY MAHALLESI TOPBASI MEVKII 67900 ÇAYCUMA/ZONGULDAK

c) Telefon ve faks numarası

:

3726158222 - 3726158505

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

47 KALEM KIRTASİYE, TEMİZLİK MALZEMESİ VE BASILI EVRAK ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

47 KALEM KIRTASİYE, TEMİZLİK MALZEMESİ VE BASILI EVRAK ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

MALZEMELER,SÖZLEŞME SÜRESİ BOYUNCA,HASTANEMİZİN TALEBİ DOĞRULTUSUNDA, PARTİ PARTİ TESLİM EDİLECEKTİR.HER PARTİ MAL,SİPARİŞ YAZISININ ELDEN,POSTA VEYA FAKS İLE BİLDİRİLDİĞİ TARİHİ İZLEYEN GÜNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.TESLİMAT SIRASINDA BİR FİRMA YETKİLİSİ MUTLAKA BULUNACAKTIR. TESLİMAT SIRASINDAKİ TÜM MASRAFLAR VE DOĞABİLECEK HASARLARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ FİRMAYA AİT OLACAKTIR.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 takvim günü içinde


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.04.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ TOPLANTI SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihale komisyonu; teklif edilen malzemelerin  ihale dokumanlarında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numune isteyebilir. (Numune isteme tarih ve zamanı İdare tarafından isteklilere yazı ile bildirilecektir.) Numune değerlendirmesine ilişkin tüm giderler istekliye aittir. Numunelerin üzerinde firma adı, sıra no ve malzeme adı yazılı olacaktır. Numunelerle beraber numunelerin isimleri liste halinde verilecektir.Numuneler ihale kararından sonra ilgili firmalara iade edilecektir. Ancak ihale komisyonu çalışmalarında inceleme yapılırken tahribata uğrayan numune için geri iade/veya para ödemesi talep edilemez.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02006001