Kahveci'nin açıklaması şu şekilde;

"Son zamanlarda, "Kira Gelir Beyannamesi Vermeyen" 1 milyon kira geliri sahibinin tespiti için Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarına hız verdi. Kiracılara gönderilen görüşme mektuplarıyla kira rakamları ve başlangıç tarihleri gibi bilgiler tespit edilerek, vergi ödemesi gereken kişiler belirleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kira geliri bulunan ve Kira Gelir Beyannamesi Vermeyen mükelleflerin tespit edilmesi için çalışmalar başlattı. Bugünlerde kiracılara vergi dairelerinden görüşme mektupları gidiyor. Bu yol ile ödenen kira rakamları, kira başlangıçları gibi sorular ile tespitler yapılarak, İstisna üzerinde kira geliri elde edenler tespit ediliyor. Yapılan tespitler sonrasında kira gelir sahiplerinin beyan vermesi planlanıyor. Peki, kira geliri bulananlar kendi rızası ile beyanda bulunmazlarsa ne olabilir?

ZSMMMO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kahvecinin  konuya ilişkin değerlendirmeleri şöyle: 
“Vergi Usul Kanununun 30. maddesine istinaden Resen tahakkuk işlemleri uygulanabilir.
Vergi Usul Kanunu 30. Maddesinde; Resen vergi tarhının, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunması olarak nitelendirilmiştir.

Kira Geliri ile ilgili olarak VUK 30. Maddesinin fıkralarından  Yine aynı maddenin devamı fıkralarında;

  • Vergi beyannamesi kanuni süresi geçtiği halde verilmemişse,
  • Vergi beyannamesi kanuni veya ek süreler içinde verilmekle beraber beyannamede vergi matrahına ilişkin bilgiler gösterilmemiş bulunursa,

bu fıkralardan yola çıkılarak Tarhiyat işlemleri yapılabilir.

Küçük Bilge’nin coşkusu, 23 Nisan’a renk kattı Küçük Bilge’nin coşkusu, 23 Nisan’a renk kattı

Peki Tarhiyat işlemleri nasıl yapılır?

Takdir Komisyon ile yapılan tarhiyat Komisyonun, edindiği bilgi ve bulgulara, yükümlünün faaliyetinin türüne, emsal kuruluşlardaki uygulamalara ve sonuçlara göre ölçümleme yaparak yükümlünün matrahını takdir eder. Komisyonun matrahı gerçeğe en yakın şekilde tespit etmek için gerekli araştırmaları yapması zorunludur

Takdir Komisyonu sadece matrah takdir eder. Takdir komisyonu vergi matrahını takdir etmekle yetinir. Tarhiyatı yapmak vergi dairesinin işidir. Bu amaçla komisyon takdir kararlarını imza karşılığında vergi dairesine tevdi eder.

Takdir Komisyonu kararı nasıl olmalıdır: Takdir komisyonu kararında "takdirin müstenidatı ve takdir hakkında izahat" bulunması gerekir.

Bununla kastedilen, "takdirin dayandığı her türlü delil ve vesikalarla bunlar dışında takdir sırasında faydalanılan her türlü bilgiler ve ayrıca takdirde nasıl, hangi kaynaklardan bilgi alındığı ve bu bilgilerin ne suretle değerlendirildiği hakkındaki" açıklamalardır.

Takdir komisyonu, yükümlünün faaliyeti, iş nev'i, o iş alanındaki ortalama kar yüzdesi, geçmiş yıl kazançları, iş hacmi, sermaye miktarı, emsal kuruluşların beyan ettikleri matrahlar, çalıştırılan hizmetli ve işçi sayısı ve işin özelliklerini göz önünde tutarak, matrahı takdir eder.

Takdir komisyonu kararındaki dayanakların ve açıklamaların matrahın oluşumunu ortaya koyacak nitelikte ve inandırıcı olması gerekir. 

Mart 2024 te beyannamesi verilecek olan “2023” yılında uygulanacak vergi tutar ve oranlarına ilişkin tebliğler Gelir vergisi uygulamasında dikkate alınacak maktu had ve tutarlar 30 Aralık 2022 tarihli 2. mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan 323 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Buna göre Ticari Gelir Vergisi Mükellefi olmayan 

  • Mesken Kira Geliri bulunanların 2023 Yılı için 21.000 TL üzerinde
  • ⁠İşyeri Kira Geliri bulunanların 2023 Yılı için 150.000 TL üzerinde 

Kira Geliri elde etmesi durumunda Kira Geliri için Beyanda bulunması gerekli. Ticari Gelir Vergisi Mükellefleri için istisna Mesken Gelirleri için istisna bulunmadığına dikkat etmek gerekli.

Gelir Vergisi Kanunun 70. Maddesinde yazılı bulunan Mal ve Haklarını kiraya verenlerin yukarıda belirtilen istisnalar üzerindeki Gelirlerini bağlı bulundukları Vergi dairelerine yada Hazır Beyan sistemi ile doğru Beyanda bulunmaları gerekmektedir.

Doğru beyanname verilmesine dikkat edilmeli!

Gelir sahiplerinin doğru beyanda bulunmaları ileride Vergi ziyaına sebebiyet verme ve bunun gibi vergi cezaları ile karşı karşıya kalmamaları açısından çok önemli. Peki bunun için ne yapılmalı, 

3568 sayılı yasaya istinaden yetki almış “mali müşavirler” tarafından danışmanlık alınarak beyanname verilmesi mükelleflerin yararına !!!

Gelir Vergisi Beyannamesi verecek olan vergi mükelleflerinin veyahut mükellef olacak Gelir sahiplerinin 3568 Sayılı yasa kapsamında yetkili bir Mali Müşavir aracılığı ile beyannamesi doldurup, Mali Müşavir vasıtasıyla beyanda bulunması gerek sağlıklı doğru bir beyan verilmesi açısından, gerek vergi cezaları ile karşı karşıya kalmamaları açısından, gerekse de mükelleflerin zaman kaybetmemeleri açısından önem arz etmektedir. 

3568 Sayılı yasa kapsamında yetki almış Mali Müşavirler çeşitli ölçme, değerlendirme ve Sürekli Eğitim almaları dolayısıyla gerekli Kanun, Mevzuat açısında da yeterli bilgi, birikim, donanıma sahip olan Meslek Mensuplarıdır. Dolayısıyla beyan ve bildirimlerin “MALİ MÜŞAVİRLER” aracılığı ile hazırlanması ve düzenlenmesi mükelleflerin mali ve idari cezalar ile muhatap kalmamaları açısından çok önemli bir durumdur."

HABER MERKEZİ