Çaycuma Belediyesi duyurdu: Önemli fırsat! Çaycuma Belediyesi duyurdu: Önemli fırsat!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine ki Devlet Hastanesi kantini kiraya verilecek. 
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, iki yıllığına Bir milyon 200 bin TL açık artırma ile kiraya verilecek. İhalenin Çaycuma Devlet Hastanesinde yapılacağı duyuruldu.
Çaycuma Devlet Hastanesi Toplantı Salonun da 23 Ocak 2024 tarihinde Saat 10:00 yapılacak olan ihaleye de aranan şartlar arasında, “Kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi, kantincilik alanında iş yeri açma belgesi, kalfalık belgesi, kurs bitirme belgelerinden en az birisi ibraz edilecektir.
https://www.halkinsesi.com.tr/tc-zonguldak-valiligi
İsteklinin gerçek kişi olması halinde; Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimlerden alınacak adli sicil kaydını ibraz edilecektir. İsteklinin tüzel kişi olması halinde; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortakların tamamının, komandit şirkette komandite ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin adli sicil kaydı sunulacaktır” dendi. 
İŞTE O İLAN: 
İHALE İLANI
T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Zonguldak Çaycuma Devlet Hastanesi Başhekimliği

KANTİN KİRALAMA alımı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1-İdarenin    
a) Adresi    :Çay Mah.Topbaşı Mevkii Çaycuma / ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası    :3726158222-3726152730
c) Elektronik posta adresi     : [email protected]
2-Kiraya verilecek taşınmazın    
a)İli/ İlçesi/Mahalle    
b)Cinsi
c)Taşınmaz No    
d)Ada No
e)Parsel No
f)Yüzölçümü
g)Kiralanacak alanın yüzölçümü    
h)Kiralama amacı
ı)Kiralama Süresi
i)İlk yıl tahmini kira bedeli    : Zonguldak/Çaycuma/Çay Mah.
: Devlet Hastanesi
:67050300006
:142
:2
:19.159m²
:148 m²
:Kantin
:01/02/2024-31/12/2025 tarihleri arası 
:1.230.261,96 TL
3-İhalenin    
a) Yapılacağı yer    :Çaycuma Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati    : 23.01.2024 - Saat 10:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
4.1. Kanuni ikametgah belgesi,
4.2. Tebligat adresini gösterir belge,
4.3. Gerçek kişilerin T.C. kimlik kartı aslı ya da noter tasdikli fotokopisi, tüzel kişilerin ise vergi kimlik vergi levhası ya da noter tasdikli fotokopisi, (İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “Aslı İdarece Görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini sunabilirler.) 
4.4. Geçici teminatın yatırıldığını gösteren makbuz, (Geçici teminatlar hastanemiz veznesine veya Halk Bankası Zonguldak Şubesi TR59 0001 2009 8060 0005 0002 15 nolu hesaba yatırılabilir.)
4.5. Tüzel kişilerin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
4.6. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri ve vekâletname,
4.7.Kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi, kantincilik alanında iş yeri açma belgesi, kalfalık belgesi, kurs bitirme belgelerinden en az birisi ibraz edilecektir.
4.8.İsteklinin gerçek kişi olması halinde; Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimlerden alınacak adli sicil kaydını ibraz edilecektir. İsteklinin tüzel kişi olması halinde; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortakların tamamının, komandit şirkette komandite ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin adli sicil kaydı sunulacaktır
5- İhale dokümanı Çaycuma Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresinde görülebilir ve 200 (ikiyüz) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
6- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8-İstekliler 369.078,60 TL tutarda geçici teminat vereceklerdir.