İLAN İÇİN TIKLAYINIZ...
Zonguldak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 11 Kalem yazlık iş kıyafeti ve 3 kalem malzeme alımı ihalesini 30 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.00’te yapacak.
İŞTE O İLAN: 
YAZLIK İŞ ELBİSELERİ VE SARF MALZEME
ZONGULDAK BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZLIK İŞ ELBİSELERİ VE SARF MALZEME mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :    2024/630977
1-İdarenin
a) Adı    :    ZONGULDAK BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi    :    TERAKKİ MAHALLESİ ACILIK CADDESİ BELEDİYE BULVARI 1 67100 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
c) Telefon ve faks numarası    :    444 06 67 /2130 - 3722593100
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    :    YAZLIK İŞ ELBİSELERİ VE SARF MALZEME
b) Niteliği, türü ve miktarı    :    11 KALEM YAZLIK İŞ KIYAFETİ VE 3 KALEM MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :    Birlik Mahallesi Bölüm Sokak No:3 Temizlik İşleri Şantiyesi 67100 - MERKEZ /ZONGULDAK
ç) Süresi/teslim tarihi    :    Sözleşmenin imzalanmasına müteakip söz konusu yazlık kıyafetler ve sarf malzemeler 45 gün içerisinde tam ve eksiksiz şekilde ayrı ayrı kolilenmiş ve paketlenmiş olarak Zonguldak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesine teslim edilecektir
d) İşe başlama tarihi    :    Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :    30.05.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    :    Zonguldak Belediye Başkanlığı 3. Kat Encümen Salonu Terakki Mah. Acılık Cad. Belediye Bulvarı No:1 67100 Merkez-ZONGULDAK

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

KÖDER’DEN KOOPBANK’A ANLAMLI ZİYARET KÖDER’DEN KOOPBANK’A ANLAMLI ZİYARET

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.