İLAN
T.C. ALAPLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/387 Esas
DAVALI : HAFİZE KOÇAK KİBAR Tekeler Mah. Ekşioğlu Villaları 554/88 Zemin Kat No:19 D Blok Adapazarı / SAKARYA
Davacı TEDAŞ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 10/09/2024 günü saat: 10:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, ÖN İNCELEME DURUŞMASINA mazeretiniz olmaksızın gelmediğiniz taktirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilebileceği,taraflardan birinin gelmesi, yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,sulh için gerekli hazırlığı yapmanız,DAVAYA CEVAP DİLEKÇESİ VERMENİZ,ilk itirazlarınızı sunmanız ve dilekçenizde gösterdiğiniz belgeleri sunmak veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi için açıklamayı yapmak üzere tarafınıza 2 HAFTALIK KESİN SÜRE verildiği,kesin süreye uyulmaması halindeilk itirazları ileri süremeyeceğiniz,ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ve o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususları Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02045061