KDZ EREĞLİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Kiralaması Yapılacak Taşınmazın :
Sıra No Mahalle / Köy Niteliği Pafta Ada Parsel Yüzölçüm
(m²)
Kira Süresi Kiralama Amacı İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL) Geçici
Teminat (TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1 Ormanlı-Sarıkaya Mah. Zemin katı dükkan üst katı mesken olan 2 katlı kargir bina ve arsa F27-D-08-A-1-D 157 1 132,86 3 (Üç) Yıl Konaklama/Misafirhane 241.650,00 72.495,00 29.05.2024 10:00
Satışı Yapılacak Taşınmazların :
Sıra
 No
Mahalle / Köy Mevkii Pafta Ada Parsel Yüzölçüm
(m²)
Niteliği İmar Durumu Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici
Teminat (TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
2 Akarca Mahallesi - F26-B-24-A-3-A 240 8 121,77 Arsa  Konut Alanı-Yol 703.350,00 211.005,00 29.05.2024 10:30
3 Abdi Köyü  Karakuz f27-d-06-a-4-c 102 394 2.487,46 Tarla İmarsız 482.050,00 144.615,00 29.05.2024 11:15
4 Tepeören Köyü Yukarısal F27-a-13-c-1-a 111 2 2.447,94 Hali Arazi İmarsız 532.250,00   159.675,00   29.05.2024 12:00
5 Öğberler Köyü Eriklerin Yeri F27-b-22-c-3-b 212 71 10.443,28 Tarla İmarsız 576.750,00 173.025,00 29.05.2024 14:00
6 Terzi Köyü Kanlıkapı F27-a-12-d-4-c 141 7 943,92 Ham Toprak İmarsız 190.000,00 57.000,00 29.05.2024 14:45
7 Terzi Köyü Kayrakbaşı F27-a-17-a-1-a 139 134 4.482,07 Hali Arazi İmarsız 765.000,00 229.500,00 29.05.2024 15:30
1- Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen listenin 1. sırasındaki taşınmazın kiralama ihalesi ve 2-7 sıra numaralar arası taşınmazların satış ihaleleri  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatlerde Kdz. Ereğli Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır.
2- İhale ile ilgili dosyalar ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak servisinde ücretsiz görülebilir.
3- İhaleye iştirak edeceklerin, nüfus cüzdanı suretini, teminat makbuzlarını, tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe onaylı yetki belgesini ve imza sirküsünü, başka bir kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin noterlikçe onaylı vekaletnameyi ihale saatine kadar bir zarf içerisinde İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.
4- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.
5- 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine’ye ait taşınmaz malların satış tutarı belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00-TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00-TL’ yi geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak, satış bedelinin en az ¼’ ü peşin, kalanı 3’er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle en fazla 8 taksitle ödenebilecektir. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacaktır. Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.
6-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğindeki Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7.maddesinin ilgili fıkrasına istinaden satışı yapılacak taşınmazlardan ayrıca satış bedeli üzerinden 5 milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1, 5 milyon TL den 10 milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5, 10 milyon TL'yi aşan kısmı için de %0,25 oranında döner sermaye payı tahsil edilecektir.
7-İhalesi yapılacak taşınmazlardan, üzerinde muhdesat (ağaç) bulunan taşınmazların satış bedelleri tahsil edilirken şartnamelerde belirtilen muhdesat bedelleri üzerinden %20 KDV alınacaktır.
8- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- İhale ile ilgili bilgiler ayrıca www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İlan Olunur.
#ilangovtr Basın No ILN02029607