KDZEREĞLİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM BİRİMİ AĞ GÜVENLİK SİSTEMİ LİSANS ALIMI VE KURULUMU MONTAJLI MALZEME

EREĞLİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KDZEREĞLİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM BİRİMİ AĞ GÜVENLİK SİSTEMİ LİSANS ALIMI VE KURULUMU MONTAJLI MALZEME mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/751695

1-İdarenin

a) Adı

:

EREĞLİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

MURTAZA MAH. HASAN ARSLAN SOKAK NO:39 67300 EREĞLİ/ZONGULDAK

c) Telefon ve faks numarası

:

3723331358-1126 - 3723232277

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

KDZEREĞLİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM BİRİMİ AĞ GÜVENLİK SİSTEMİ LİSANS ALIMI VE KURULUMU MONTAJLI MALZEME

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 ADET AĞ GÜVENLİK DUVARI SİSTEMİ LİSANS VE DESTEK (3 YIL), 2 ADET 10 GE SFP+ KISA MESAFE MODÜL, 1 ADET 5651 KAYIT VE İMZALAMA PROGRAMI LİSANS (3 YIL), 30 ADET AĞ ANAHTARLAMA CİHAZİ 24 GİGABİT PORT-4 PORT 1 GİGABİT / 10 GİGABİT SFP CİHAZI, 45 ADET (SWİTCH) UYGUN 10GBPS SFP+ LONG RANGE SİNGLE MODE ALICI – VERİCİ MODÜL 1 ADET ARUBA 5406R ZL2 (J9850A) MODEL HPE J9993A 8 PORT 1G/10GBE SFP+ V3 ZL2 MODÜLER MODÜL 8 ADET 10GBE SFP+ LC LONG RANGE 10KM SMF ALICI-VERİCİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kdz.Ereğli Belediyesi Destek Hizmetleri Bilgi İşlem Birimi/Merkez Hizmet Binası Sistem Odası

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 15 takvim günü içerisinde bitirilerek çalışır vaziyette teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasından sonraki gün işe başlama tarihidir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

24.06.2024 - 15:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

BELEDİYE BİNASI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

ISO 27001 TURKAK

ISO  9001
Kamu Bilişim Yetki Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02043614