2 Ocak 2024 ila 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 56 işçiyi köylerine taşıyacak araç kiralama işini TTK ihaleye çıkardı.
https://www.halkinsesi.com.tr/arac-kiralama-hizmeti-alinacaktir-1
TTK yetkilileri ihalenin 12 Aralık 2023 tarihinde saat 15.00’de Satın Alma Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılacağını açıkladı. Sürücülü – sürücüsüz binek oto kiralanacak olan araçların Midibüs, otobüs ve başka araçlardan oluştuğu belirtildi. 
İŞTE O İLAN: 
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TTK) SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sürücüsüyle birlikte araç kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :    2023/1278369
1-İdarenin
a) Adı    :    TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TTK) SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi    :    Yayla Mahallesi Baglik Caddesi.Ihsan Soyak Sokak 6 67090 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
c) Telefon ve faks numarası    :    03726621000 - 3726621020
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

Tahir Buyurucu açıkladı: Cinsel gücü arttırıyor! Tahir Buyurucu açıkladı: Cinsel gücü arttırıyor!

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı    :    Sürücüsüyle birlikte araç kiralama
b) Niteliği, türü ve miktarı    :    56 kişiyi taşıyacak nitelikte sürücüsüyle birlikte araç veya araçlar
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :    Karadon TİM, Gelik İşletme Müdürlüğü – Zonguldak Merkez arası.
ç) Süresi/teslim tarihi    :    İşe başlama tarihi 02.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi    :    02.01.2024
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :    12.12.2023 - 15:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    :    TTK Satınalma Daire Başkanlığı İhale Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Personel taşıması işinde kullanılacak araçlar için D2 yetki belgesi,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
a) Sürücülü – sürücüsüz binek oto kiralama
b) Midibüs, otobüs ve başka araçlarla personel taşımacılığı servis hizmetleri işidir.
4.5. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: 
Belge Adı    Açıklama
Personel taşıması işinde kullanılacak (akaryakıt ve tüm giderleri Yükleniciye ait olan) araç kapasitesini gösterir belge    Araçlar en az 56 koltuk kapasiteli olacaktır.
Araçların fenni muayenemsisinin yapıldığına dair belge    Teknik personel taşıma işinde kullanılacak araçların 10 (on) yaşından büyük olmayacaktır.
araçların bakımının yapıldığına dair belge Altışar aylık (kışlık ve yazlık) periyodik bakımları ve mevsimsel koşullara bağlı değişikliklere dair sürücü belgeleri Araç sürücülerinin kullanacakları araçları kullanabilecek sınıfta olduğuna dair Personelin niteliğini ve deneyim süresini gösteren Belge en az 5 yıl deneyimli, kullanacakları araçları kullanabilecek sınıfta sürücü belgesine sahip olacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici eminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,72
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.