MATBU EVRAK VE YAZICI TONERLERİ ALIMI

DEVLET HASTANESİ -DEVREK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MATBU EVRAK VE YAZICI TONERLERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/526209

1-İdarenin

a) Adı

:

DEVLET HASTANESİ -DEVREK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

İSMETPAŞA MAH.ZONGULDAK ASFALTI CD. NO:84 67800 DEVREK/ZONGULDAK

c) Telefon ve faks numarası

:

3725562132 - 3725568736

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

MATBU EVRAK VE YAZICI TONERLERİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

61 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

DEVREK DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ- İsmetpaşa Mahallesi Zonguldak Asfaltı Caddesi No: 84 Devrek/ZONGULDAK

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Tüm malzemeler peyder pey teslim alınacaktır. Firma tarafından teslim edilen malzemeler muayene komisyonunca onaylandıktan sonra fatura edilecektir. Sipariş tarihi itibarı ile istenen malzemelerin 15(onbeş) gün içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. Basılı matbu evrakların basım öncesi gösterilen numuneler ile birebir aynı olması gerekmektedir. Basıma geçmeden önce bütün numunelerden birer örnek basarak idareye sunulacaktır. idare yetkilileri yüklenici tarafından getirilen bu örnekleri onayladıktan sonra yüklenici tam basıma geçecektir. Cilt, defter ve otokopili basımlardaki sayfa sayıları kesinlikle eksik olmayacaktır. Otokopi sayfalar kaliteli ve alttaki sayfalara belirgin şekilde yazılır olmalıdır. Basımı hatalı yapılan ve renk kaybı olan evrakların kabulü yapılmayacak olup en kısa sürede istenilen şekilde basımı yapılarak teslim edilecektir. Basılı evrakların muhteviyatında değişiklik olduğu takdirde yüklenici firma değişikliğe göre hiçbir bedel talep etmeksizin yerine getirecektir. İstekliler, ihtiyaç gördükleri basılı evrakların numunelerini hastanemizden temin edebileceklerdir. Formların içerikleri ve dizayn şekilleri kalite birimi tarafından belirlenecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin İmzalanmasına Müteakip


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

02.05.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Devrek Devlet Hastanesi Konferans Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02020568