2-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.04.2024 tarihli ve 102757 sayılı, Belediyemiz 2023 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesaplarının ve Cetvellerinin görüşülmesi hakkındaki yazısı.

3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.04.2024 tarihli ve 102651 sayılı, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norma Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte B4 gurubunda yer alan Belediyemiz kadrolarında yapılacak olan ihdas değişikliğine ait I sayılı cetvelin görüşülmesi hakkındaki yazısı görüşülerek komisyonlardan geldiği şekilde kabul edildi. 

4-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 26.04.2024 tarihli ve 102866 sayılı, Zonguldak Belediye Gelirleri Tarifesinin Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Hizmetleri Ücretleri bölümünde Su Ücret Tarifesi ve Atıksu Ücret Tarifesi konulu kısımların (B) bendinin "Engelli İndirimli Konut" şeklinde düzenlenmesi ve (J) bendinin eklenerek "Şehit Yakını ve Gazi İndirimli Konut" şeklinde düzenlenerek ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki yazısı komisyonlardan geldiği şekilde oylanarak kabul edildi. 

5-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.04.2024 tarihli ve 102850 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçe sınırları içerisindeki Belediyemiz mülkiyetinde veya hissesi bulunan taşınmazların, 2981­3290 sayılı kanun 10/C maddesi kapsamında hak sahipliği tespit edilen kişilere, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16’ncı maddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmeliğin 7’nci maddesi gereği yapı kayıt belgesi sahiplerine ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17/3 maddesince parsel hissedarlarına tahsisen devir veya doğrudan satışlarına ilişkin ilgili kurumlarda yapılacak tüm iş ve işlemler için Belediye Encümeni ile Belediye Başkanı Tahsin ERDEM'e yetki verilmesi hakkındaki yazısı görüşülerek kabul edildi. 

Bu haksızlık ve kalleşlik yetti! Zonguldak toplanıyor! Bu haksızlık ve kalleşlik yetti! Zonguldak toplanıyor!

Aytaç Öztürk