TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

Mülkiyeti Zonguldak ili Kilimli Belediyesine ait aşağıda tapu kaydı yazılı gayrimenkullerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca Kapalı Teklif Usulü (arttırma sureti) ile satışı yapılacaktır. 1-İhale Şartnamesi Kilimli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 2.000,00 TL karşılığında temin edinilebilir.

2-İhale 25.06.2024 Salı günü listede belirtilen saatte 14:00 ‘da Meclis Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

3-Satış ihalelerinde alıcıları tarafından ihale bedeli peşin ödenecektir.

4-Kanunun öngördüğü tapu harcı, ihale sebebiyle tahakkuk edecek gazete ilan ücreti, İhale Kararına ait damga vergisi olan  binde 5,69 alıcı tarafından ödenecektir.

 5-Muhammen bedelleri, geçici teminat miktarları listede belirtilmiştir.

 

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER

A) İç Zarf : İç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir. Teklif Mektubu Belediyemizden temin edilebilir. Teklif mektubu doldurulup imzalanarak bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

B) Dış Zarf : Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Gerçek kişi olması halinde: a)İç zarf b)Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi c)Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası d)Noter tasdikli imza beyannamesi e)Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi f)Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

Tüzel kişi olması halinde: a)İç zarf b)Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası c)Noter tasdikli imza beyannamesi d)Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi e) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)                            f) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2024 yılı-Tüzel kişi )

C) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde: Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

D)Dış Zarfın kapatılması: İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soy adı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

6-İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

7-İhaleye katılacak kişilerin ihale evraklarını 25.06.2024 Salı günü İhale saatinden önce (Saat 14:00) Kilimli Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan ihalede Belediye Encümeni (İhale Komisyonu)’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İlan olunur.

                                                     

NO 

MAHALLE 

ADA /   PARSEL

ALAN  CİNSİ    

İMAR  DURUMU                                                                   

MUHAMMEN BEDEL         

GEÇİCİ TEMİNAT                           

SAAT

1

Merkez Mah.

56 / 9

Arsa (181.16M2) +Bina

Zemin+ 6 Katlı (Çatı Katsız) Birleşik Nizam Köşe,Parsel, Konut+Ticarethane 173m2taban oturumlu

21.200,000.00.-

636.000,00.-

25.06.2024 Saat 14:00

#ilangovtr Basın No ILN02044723