KÖDER’DEN KOOPBANK’A ANLAMLI ZİYARET KÖDER’DEN KOOPBANK’A ANLAMLI ZİYARET

İLAN İÇİN TIKLAYINIZ
TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı tarafından Bağımsız Mali Denetim Hizmeti (3 yıl) hizmet alımı 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacağı belirtildi. 
İŞTE O İLAN: 
İlan Bilgileri
MALİ DENETİM HİZMETİ ALINACAKTIR
TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TTK) SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bağımsız Mali Denetim Hizmeti (3 yıl) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :    2024/596899
1-İdarenin
a) Adı    :    TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TTK) SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi    :    Yayla Mahallesi Baglik Caddesi.Ihsan Soyak Sokak 6 67090 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
c) Telefon ve faks numarası    :    03726621000 - 3726621020
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı    :    Bağımsız Mali Denetim Hizmeti (3 yıl)
b) Niteliği, türü ve miktarı    :    31.12.2024, 31.12.2025 ve 31.12.2026 tarihli Bağımsız Mali Denetim
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :    TTK Muhasebe Daire Başkanlığı ve Bağlı Müesseselerin Müdürlüklerinin Muhasebe Birimleri
ç) Süresi/teslim tarihi    :    İşe başlama tarihi 15.06.2024, işin bitiş tarihi 31.05.2027
d) İşe başlama tarihi    :    15.06.2024
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :    03.06.2024 - 15:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    :    TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kapasite raporuna ait bilgiler:
– Son 5 senede asgari 10 farklı şirketin denetiminin yapılmış olmasıyla birlikte bu 10 şirketten en az yarısının;
- İhale ilanına çıkıldığı veya bağımsız denetim sözleşmesinin imzalandığı tarih itibariyle borsa İstanbul yıldız Pazar’da veya ana Pazar’da işlem gören veya
- Borsa İstanbul pay piyasasında işlem görmeyen şirketlerden (konsolidasyona tabi olanlar için konsolide finansal tablolar esas alınacaktır.) Bağımsız denetime tabi olanların bağımsız denetimden geçmiş en son finansal tabloları itibari ile; bağımsız denetime tabi olmayanlardan ise Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış ve beyan edilmiş son finansal tablolara göre öz kaynak büyüklüğü asgari 150 Milyon TL tutarında olan şirketlerden olması.
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Bağımsız denetime yetkili olduklarını gösteren yetki belgeleri
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.İhalenin yapıldığı yılın öncesi yıllarda özelleştirilmiş ve/veya halka arz edilmiş ve/veya BIST'te işlem görmüş kurum, kuruluş ve/veya şirketlere veya KOBİ ölçeğinden büyük ciroya sahip kurum ve kuruluşlara verilmiş  SPK veya UFRS standartlarındaki 'Bağımsız Denetim Hizmeti' işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.