Kurum tarafından verilecek olan eğitim çalışmalarından genç madenciler kömür havzasında işbaşı yaptırılacak. 
https://www.halkinsesi.com.tr/47-kalem-muhtelif-temizlik-malzemesi
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü işçi alımından sonra kömür havzasının ihtiyacı olan 47 kalem temizlik malzemesi alımı için ihaleye çıktı. 
İŞTE O İLAN
47 KALEM MUHTELİF TEMİZLİK MALZEMESİ
TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TTK) SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

47 Kalem Muhtelif Temizlik Malzemesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :    2023/1207304
1-İdarenin
a) Adı    :    TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TTK) SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi    :    Yayla Mahallesi Baglik Caddesi.Ihsan Soyak Sokak 6 67090 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
c) Telefon ve faks numarası    :    03726621000 - 3726621020
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    :    47 Kalem Muhtelif Temizlik Malzemesi
b) Niteliği, türü ve miktarı    :    47 Kalem Temizlik Malzemesi Temini Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :    Malın teslim edilme yeri teknik şartnamede belirtilmiştir
ç) Süresi/teslim tarihi    :    İşe başlanmasını müteakip 30 takvim günüdür
d) İşe başlama tarihi    :    Sözleşmenin imzalandığının yükleniciye bildirilmesini müteakip
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :    22.11.2023 - 15:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    :    TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu

Kenan Zeren’den Gmis’e Ziyaret Kenan Zeren’den Gmis’e Ziyaret

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Teknik Şartnamede TSE Belgesi olması istenen ürünlerin  belgeleri teklifle birlikte verilecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekliler   ihale açılışından itibaren 3  gün içinde   Satınalma Daire Başkanlığının ilgili birimine  numue istinelen ürünlerden, ihale dokümanında belirtilen şart ve esaslar da numunelerini teslim edeceklerdir. Numunelerin ambalajları açılarak  uygunluğuna karar verilecek olduğundan dolayı tekrar firmalara teslim edilmeyebilir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.