İLAN İÇİN TIKLAYINIZ
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze Bağlı Kuruluşlarımıza 2024 Yılı 3 Aylık temizlik malzemesi alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. İhale 28 Şubat 2024 tarihinde saat 10.30’da İl Müdürlüğüne bağlı toplantı salonunda yapılacak.
İŞTE O İLAN: 
TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
ZONGULDAK AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI KURULUŞLARIMIZA 2024 YILI 3 AYLIK TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

ZONGULDAK AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI KURULUŞLARIMIZA 2024 YILI 3 AYLIK TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :    2024/156498
1-İdarenin
a) Adı    :    AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi    :    Çınartepe Mahallesi Bülent ECEVİT Caddesi No : 98 ZONGULDAK ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
c) Telefon ve faks numarası    :    3722500816 - 3722500820
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    :    ZONGULDAK AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI KURULUŞLARIMIZA 2024 YILI 3 AYLIK TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı    :    İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI KURULUŞLARIMIZA 2024 YILI 3 AYLIK 141 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :    1-ZONGULDAK SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2-ZONGULDAK ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 3-ZONGULDAK ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 4-ZONGULDAK KADIN KONUKEVİ MÜDÜRLÜĞÜ 5-ZONGULDAK MERKEZ HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ 6-ZONGULDAK GÜNDÜZ BAKIM REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 7-KOZLU SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 8- KOZLU ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ 9-ÇAYCUMA SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 10- ÇAYCUMA HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ 11-ÇAYCUMA 7-12 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ 12-ÇAYCUMA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ 13-DEVREK SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 14-DEVREK ENGELSİZ YAŞAM BAKIM REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 15-DEVREK HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 16-KDZ.EREĞLİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 17-KDZ EREĞLİ İZMİRLİOĞLU HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ 18-ALAPLI SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
ç) Süresi/teslim tarihi    :    Sipariş edilen Tüm Ürünler getirilmesi istenildiği tarihte ve sabah 09:00-16:00 saatleri arasında aşağıda belirtilen Kuruluşlara teslim edilecektir. Kuruluş idaresi teslim saatinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. 1-ZONGULDAK SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2-ZONGULDAK ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 3-ZONGULDAK ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 4-ZONGULDAK KADIN KONUKEVİ MÜDÜRLÜĞÜ 5-ZONGULDAK MERKEZ HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ 6-ZONGULDAK GÜNDÜZ BAKIM REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 7-KOZLU SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 8- KOZLU ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ 9-ÇAYCUMA SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 10- ÇAYCUMA HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ 11-ÇAYCUMA 7-12 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ 12-ÇAYCUMA ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ 13-DEVREK SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 14-DEVREK ENGELSİZ YAŞAM BAKIM REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 15-DEVREK HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 16-KDZ.EREĞLİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 17-KDZ EREĞLİ İZMİRLİOĞLU HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ 18-ALAPLI SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
d) İşe başlama tarihi    :    26/03/2024

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :    28.02.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    :    Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

Zonguldak'a kritik uyarı! Zonguldak'a kritik uyarı!

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi- Zonguldak Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Zonguldak Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezi-Zonguldak Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Kadın Konuk Evi Müdürlüğü- Zonguldak Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Zonguldak-Merkez Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Bakım Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezi-Zonguldak Gündüzlü Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Zonguldak Kozlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi-Kozlu Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-Çaycuma Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Çaycuma Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi (7-12 Yaş)- Çaycuma Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi (13-18 Yaş)- Çaycuma Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-Devrek Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Devrek Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Engelsiz Yaşam Devrek Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-Karadeniz Ereğli Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Kdz.Ereğli Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Alaplı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları