İHALE İLANI İÇİN TIKLAYINIZ...
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 50 (Elli) takvim günü olduğu ve Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyeceği açıklandı. 
İŞTE O İLAN: 
BETON SATIN ALINACAKTIR
ZONGULDAK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

C25 VE C35 HAZIR BETON ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :    2024/143548
1-İdarenin
a) Adı    :    ZONGULDAK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi    :    Terakki Mahallesi Acılık Caddesi Belediye Bulvarı No:1 67100 - ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
c) Telefon ve faks numarası    :    444 06 67 - 0 372 259 30 95
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    :    C25 VE C35 HAZIR BETON ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı    :    4000 METREKÜP C25 HAZIR BETON 2500 METREKÜP C35 HAZIR BETON
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :    ZONGULDAK BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSNDEKİ MÜCAVİR ALANLAR
ç) Süresi/teslim tarihi    :    İhaleye edilen mallar sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren Fen İşleri Müdürlüğü’nün talimatları doğrultusunda 180 Takvim günü içerisinde teslim yerini belirlediği yerlere teslimat yapacaktır. Nakliye ve Boşaltma Yükleniciye Aittir.
d) İşe başlama tarihi    :    Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :    05.03.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    :    Zonguldak Belediye Başkanlığı 3. Kat Toplantı Salonu Terakki Mah. Acılık Cad. Belediye Bulvarı No:1 67100 Merkez-ZONGULDAK

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
HAZIR BETON C25-C35 KALİTESİNDE OLACAKTIR.
HAZIR BETON TS EN 206 UYGUN OLACAKTIR.
Teklifte bulunan firmalar teklifleri ile birlikte yetkili makamlardan alınmış CE veya G ve TS EN 206:2013+A1(2017) Uygunluk Belgesi vereceklerdir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

Saadet Partisinden Bahçelievlere Çıkarma Saadet Partisinden Bahçelievlere Çıkarma

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.