Niteliği, türü ve miktarı belirlenen 5-12 Tuvenan Çakıl 2500 Ton 0-5 Kum 2500 Ton 0,250-0,400 Kategorik Taş (Ocak Taşı) 5000 Ton alım yapılacağı ve ihalenin 12 Mart 2024 tarihinde saat 11.00’de yapılacağı açıklandı.
(İLAN LİNKİ TIKLAYINIZ)
İhaleyi alacak olan ilgili firma, söz konusu malzemeleri 180 gün içerisinde belediyenin belirleyeceği alanlara teslim etmesi gerektiği bildirildi. Nakliye ve boşaltmanında yüklenici firmaya ait olacağıda vurgulandı.
İŞTE O İLAN: 
TUVENAN ÇAKIL,KUM VE KATAGORİK TAŞ MALZEME
ZONGULDAK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TUVENAN ÇAKIL,KUM VE KATAGORİK TAŞ MALZEME mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :    2024/187516
1-İdarenin
a) Adı    :    ZONGULDAK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi    :    Terakki Mahallesi Acılık Caddesi Belediye Bulvarı No:1 67100 - ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
c) Telefon ve faks numarası    :    444 06 67 - 0 372 259 30 95
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

Milli Eğitim Müdüründen, İspanyalı öğrencilere ‘Türk kahvesi’ Milli Eğitim Müdüründen, İspanyalı öğrencilere ‘Türk kahvesi’

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    :    TUVENAN ÇAKIL,KUM VE KATAGORİK TAŞ MALZEME
b) Niteliği, türü ve miktarı    :    5-12 TUVENAN ÇAKIL 2500 TON 0-5 KUM 2500 TON 0,250-0,400 KATEGORİK TAŞ (OCAK TAŞI) 5000 TON
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :    ZONGULDAK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ ŞANTİYESİNE BELEDİYE MÜCAVİR ALANLARINA TESLİM ETMEK ZORUNDADIR.
ç) Süresi/teslim tarihi    :    Sözleşmenin imzalanmasına müteakip peyderpey idarenin belirleyeceği zamanlarda ve miktarlarda 180 (YÜZSEKSEN) takvim günü içinde Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi’ne malın teslimi yapılacaktır. Nakliye ve Boşaltma Yükleniciye Aittir.
d) İşe başlama tarihi    :    Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :    12.03.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    :    Zonguldak Belediye Başkanlığı 3. Kat Toplantı Salonu Terakki Mah.Acılık Cad. Belediye Bulvarı No:1 67100 Merkez-ZONGULDAK
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
TS 706 EN 12620 Beton Agregaları
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.