Bir yıl sürecek olan çalışmada 2/B mağduriyetinin proje tamamlandığında giderileceği öğrenildi.

https://www.halkinsesi.com.tr/2b-kullanim-kadastrosu-sayisal-kadastral-harita-yapim-isi

Alan’a Kemençeli karşılama! Alan’a Kemençeli karşılama!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan ihale 30 Kasım 2023 tarih ve saat 11.00’de Mithatpaşa mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No: 29’da ki Zonguldak Kadastro Müdürlüğü salonunda yapılacak. 
İŞTE O İLAN
2/B KULLANIM KADASTROSU SAYISAL KADASTRAL HARİTA YAPIM İŞİ
ZONGULDAK KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

Zonguldak İli 5.Grup 3402 Sayılı Kanunun Ek-4. Maddesi Kapsamında 2/B Kullanım Kadastrosu Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :    2023/1240643
1-İdarenin
a) Adı    :    ZONGULDAK KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi    :    Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, No:29 3-4. Kat 67020 Merkez/ZONGULDAK
c) Telefon ve faks numarası    :    3722801021 - 3722536031
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı    :    Zonguldak İli 5.Grup 3402 Sayılı Kanunun Ek-4. Maddesi Kapsamında 2/B Kullanım Kadastrosu Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı    :    Zonguldak İli 5.Grup 3402 Sayılı Kanunun Ek-4. Maddesi Kapsamında 2/B Kullanım Kadastrosu Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi Kapsamında 1088.51 hektar alanda çalışmalar icra edilecektir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :    Zonguldak İli Merkez, Ereğli, Kilimli, Kozlu, Çaycuma, Gökçebey ve Devrek İlçeleri
ç) Süresi/teslim tarihi    :    İşe başlama tarihinden itibaren 360(ÜçyüzAltmış) gündür
d) İşe başlama tarihi    :    Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :    30.11.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    :    Zonguldak Kadastro Müdürlüğü-Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, No:29 3-4. Kat 67020 Merkez/Zonguldak
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
6235 Sayılı TMMOB Kanunu ve 4958 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerince aday veya isteklilerin mesleki faaliyetlerini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren harita mühendislik hizmetleriyle ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin yada ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tescil belgesinin sunulması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
a) 3402 sayılı Kadastro Kanunu kapsamında yapılan Tesis Kadastrosu.
b) 3402 sayılı Kadastro Kanununun E-4. Maddesi kapsamında yapılan 2/B Kadastrosu
c) 3402 sayılı Kadastro Kanunun 22-a maddesi kapsamında yapılan uygulamalar ve Kadastro Güncelleme Uygulamaları
ç) Kamulaştırma haritası yapımı, 3194 sayılı Kanunun 18. maddesi kapsamında yapılan imar uygulaması, Köy yerleşim yeri haritası yapımı ve her türlü tescile konu harita yapım işleri.
d)3303 sayılı Kanunun Ek-1. maddesi kapsamında yapılan kullanım kadastrosu
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,74
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.