Mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait, Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu Mahallesinde bulunan  106.195,95m² yüzölçümlü taşınmazın 85.000 m² yüzölçümlü alanında yer alan Alışveriş Merkezi kapalı teklif suretiyle 10 yıl süreyle kiraya verilecek. İlk yıl için kira bedeli KDV dahil 270 milyon TL olarak belirlendi. 
https://www.ilan.gov.tr/ilan/1422328/emlak-is-yeri-ve-ticari-isletme-antalya-buyuksehir-belediyesi-alisveris-merkezini-kiraya-verecek
Geçici teminatın 81 milyon TL olduğu ihale Antalya Büyükşehir Belediyesi encümen toplantı salonunda 29.02.2024 Perşembe günü saat 15:00’de yapılacak. 
İşte o ilan: 
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN       
1-İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ YERİ VE MİKTARI
Mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyemize ait, Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu Mahallesi, 12767 Ada 10 parselde bulunan 106.195,95m² yüzölçümlü taşınmazın 85.000 m² yüzölçümlü alanında yer alan Alışveriş Merkezinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif suretiyle 10 (on) yıl süreyle kiraya verilmesi işidir.          

2-İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ
Kiralanan alanın tahmin edilen kira bedeli (ilk yıl kira bedeli) 270.000.000,00TL+KDV’dir.

Mefruşat malzemeleri satın alınacak Mefruşat malzemeleri satın alınacak

3-İŞİN SÜRESİ
Yer teslimi tarihinden geçerli olmak üzere kira süresi 10 (on) yıldır.

4-GEÇİCİ TEMİNAT
Geçici teminat bedeli 10 (on) yıllık muhammen bedelinin %3 tutarındaki 81.000.000,00TL’dir.

5-İHALE YERİ, TARİHİ, SAATİ VE USULÜ
İhale Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20) 1. katında bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi encümen toplantı salonunda 29.02.2024 Perşembe günü saat 15:00’de yapılacaktır. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır.

6-İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
6.1-Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,
6.2-Türkiye’de tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,
6.3-Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
6.3.1-Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Esnaf ve Sanatkar Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
6.3.2-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan 2024 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
6.3.3-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (6.3.1) ve (6.3.2) deki esaslara göre temin edecekleri belge, (Ortak girişimciler ihaleden sonra birlikte şirket kurabilirler. Ancak İdareye karşı ortaklar ve şirket birlikte ayrı ayrı sözleşme ve şartnamelerin tamamından sorumludurlar. Şirket kurulması için İdarenin onayının alınması mecburiyeti vardır.)
6.4-İmza sirkülerini vermesi,
6.4.1-Gerçek kişilerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti,
6.4.2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
6.4.3-Ortak girişim olması halinde ortak girişim oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin birinin (6.4.1) ve (6.4.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
6.5-İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin ihale tarihinden en fazla iki ay önce alınmış noter tasdikli imza sirküleri vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca ve Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
6.6-Yeterliliğe ilişkin belgeler,
6.6.1-Vergi durumu bildirisi veya belgesini vermesi (2020-2024 yıllarına ait (5 yıl) Gelir veya Kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden son 1 (bir) ay içinde alınmış belge aslı vermesi)
6.6.2-Yeminli mali müşavir tarafından tasdikli son üç yıla ilişkin bilanço ve gelir gider tablosu,
6.6.3-İş deneyimi: Son 10 (on) yılda en az 25.000m² yüzölçümlü kapalı alanlı AVM işletmiş veya kiralamış olduğuna dair kira sözleşmesinin noter onaylı suretinin sunulması şarttır. Noter onaylı sunulan kira sözleşmesinde daha önce işletilmiş olan AVM’nin kapalı alan yüzölçümüne ait herhangi bir ibare bulunmaması halinde, şartname eki olarak noter onaylı inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi suretlerinin sunulması şarttır. Ortak girişim olması halinde ortak girişimde bulunan firmalardan en az bir tanesi bu şartı tamamıyla sağlayacaktır.  
6.7-İhale şartnamesinin 7.1 maddesinde belirtilen miktarda geçici teminatın Antalya Büyükşehir Belediyesine yatırıldığına dair alındı belgesi veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu vermesi,
6.8-İsteklilerin ortak girişim halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi (Ek:1) ile ortaklar tarafından imzalanan ortaklık sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapılacak kira sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
6.9- Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden prim borcu olmadığına dair son 1 (ay) içinde alınmış belge aslı,
6.10- İsteklinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair belge,
6.11-Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan “borcu yoktur” yazısı.
6.12-Belediyemiz Emlak Şube Müdürlüğü nezaretinde yerin görüldüğünü gösterir, imzalı yer görme belgesi,
6.13-Şartname bedeli yatırıldığına ilişkin belge,
İhale yabancı isteklilere kapalıdır. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

7-TEKLİFLERİN VERİLMESİ
Usulüne uygun hazırlanmış teklifler en geç 29.02.2024 Perşembe günü saat 15:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20) 1. katında bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Encümen Başkanlığına teslim edileceği gibi iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz.

8-ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI
İhale dokümanı Antalya Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 10.000,00TL bedel karşılığında temin edilebilir.
9- Antalya Büyükşehir Belediyesi, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.  
İLAN OLUNUR.
İlan Numarası: ILN01983400