https://www.ilan.gov.tr/ilan/1432237/ihale-duyurulari-hizmet-alim-ihaleleri-yemek-hizmeti-alinacak

Lokman Hekim Üniversitesi A Blok ve C Blok Yemekhanelerin de 9 ay süreyle Üniversite öğrenci ve personeli için Hazır Yemek Hizmeti (36.000 Öğün) yemek ihalesi 8 Mart 2024 tarihinde saat 10.00 yapılacak. 
İŞTE O İLAN: 
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ   
Hazır Yemek Hizmeti Alımı 
Lokman Hekim Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

    
1-İdarenin    
a) Adresi    : Söğütözü Mah. 2179  Cad. No: 6   Çankaya/ANKARA      
b) Telefon ve faks numarası    : 444 85 48       312-502 85 58 

2-İhale konusu hizmetin    
a) Niteliği, türü ve miktarı    : Üniversite öğrenci ve personeli için Hazır Yemek Hizmeti (36.000 Öğün)
b) Yapılacağı yer    : Lokman Hekim Üniversitesi A Blok ve C Blok Yemekhaneleri
c) süresi    : 9 (Dokuz) Ay  

3-İhalenin    
a) Yapılacağı yer    : Lokman Hekim Üniversitesi A-Katı Toplantı Salonu      
b) Tarihi ve saati    : 08.03.2024   10:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.1.5.1. Hazır Yemek Hizmeti İşi.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale sadece yerli isteklilere açık olacaktır. 

7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 200,00.-Türk Lirası karşılığı Lokman Hekim Üniversitesi Satınalma Koordinatörlüğü’nden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Lokman Hekim Üniversitesi Satınalma Koordinatörlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtayla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamına teklif verilecektir.

Gökdere 20 Yıllığına ihaleye çıktı Gökdere 20 Yıllığına ihaleye çıktı

10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

12. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
https://www.lokmanhekim.edu.tr/idari-birimler/idari-isler-daire-baskanligi/ihale-ilanlari/
İlan Numarası: ILN01990185