İLAN İÇİN TIKLAYINIZ
Uşak Belediyesi yıllık 600 bin ila 720 bin TL arasında kira istediği iş yerlerinin ihalesine katılmak isteyenlerden 50-60 bin TL teminat mektubu istiyor.
İŞTE O İLAN: 
UŞAK BELEDİYESİ GAYRİMENKUL KİRA İHALESİ İLANI

1- Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait, aşağıda adresi, türü, paftası, ada-parseli ve m² si belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45inci maddesine göre açık arttırma teklif usulü ile 10 (On) yıllığına kiraya verilecektir.

Hastane kantini ihaleye çıktı Hastane kantini ihaleye çıktı

2- Taşınmazların İhalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatte belediye encümeninin huzurunda belediye encümen salonunda yapılacaktır.
No    Açıklama    İmar Durumu    Ada    Prs.    m²    İhale    Muhammen Bedel (Aylık) TL    Muhammen Bedel (Yıllık) TL    Geçici Teminat (%3)
                        Tarihi    Saati            
1    İslice Mah. İsmetpaşa Cad. No:3 A Blok 1 B.B Nolu İşyeri    Bitişik Nizam (Ticari Alan)    267    3    164    13.02.2024    14:10        50,000.00        600,000.00    18,000.00
2    İslice Mah. İsmetpaşa Cad. No:3 A Blok 2 B.B Nolu İşyeri    Bitişik Nizam (Ticari Alan)    267    3    215    13.02.2024    14:20        60,000.00       720,000.00    21,600.00
3    İslice Mah. İsmetpaşa Cad. No:3 A Blok 3 B.B Nolu İşyeri    Bitişik Nizam (Ticari Alan)    267    3    215    13.02.2024    14:30        60,000.00        720,000.00    21,600.00
4    İslice Mah. İsmetpaşa Cad. No:3 A Blok 4 B.B Nolu İşyeri    Bitişik Nizam (Ticari Alan)    267    3    164    13.02.2024    14:40        50,000.00        600,000.00    18,000.00

3-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
    Gerçek Kişiler;
1.    İkametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,
2.    Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,
3.    Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi,
4.    Şartname Bedeli Alındı Makbuzu,
5.    Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir.
 
    Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);
1.    İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi),
2.    Noter tasdikli İmza Sirküleri,
3.    Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,
4.    Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi,
5.    Şartname Bedeli Alındı Makbuzu,
6.    Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir.

4- İstekliler posta ile yapacakları tekliflerini en geç 13.02.2024 Salı günü saat 09:00’ a kadar Sarayaltı Mahallesi Ramazan Akar Sokak No:3 Uşak Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü adresinde olacak şekilde iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen postalar dikkate alınmaz.

5- İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Uşak Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kira İhale Bürosunda görülebileceği gibi, 1.000,00.-TL bedel karşılığında aynı müdürlükten satın alınabilir. İhaleye katılabilmek için ihale şartnamesi satın alınması zorunludur.                        

6- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 
İlan olunur. 
İlan Numarası: ILN01973059