ÇAYTAŞ ATEŞ TUĞLA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN; 2023 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
https://www.ilan.gov.tr/ilan/1431361/tebligat-ve-duyurular-kurumsal-tebligat-ve-duyurular-genel-kurul-duyurusu
İŞTE O İLAN: 
ÇAYTAŞ ATEŞ TUĞLA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN; 2023 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
 
        Sayın Ortağımız;
        Şirketimizin, 2023 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/03/2024 tarihinde, saat 11.00 'de veya gerekli nisap sağlanamadığı takdirde 13/04/2024 tarihinde, Sefercik Mahallesi No:1 Filyos-Çaycuma/ZONGULDAK adresindeki şirket merkezinde, aşağıda belirtilen gündem maddelerini  görüşüp, karara bağlanmak üzere yapılacaktır.
         Toplantıda hazır bulunamayacak pay sahipleri; aşağıdaki örneğine uygun olarak düzenleyecekleri vekaletnameyi, notere onaylatacakları imza sirkülerinide ekleyerek toplantıya katılmak üzere bir vekil tayin edebilirler. Gündeme ait çağrı ilanları; Ticaret Sicil Gazetesi ile birlikte, Çaycuma Bölgesinde yayın yapan yerel bir Gazetede yasal süresi içerisinde ilan edilecektir.
         31/12/2023  tarihi itibariyle tanzim edilmiş bulunan; Bilanço, Gelir Tablosu,Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Tüzük Tadilat Tasarıları toplantı tarihinden 15 gün önce şirketimiz merkezinde Sayın Ortaklarımızın tetkiklerine sunulacağını, 
         Bilgilerinize arz ederiz. 
                                                                                      Saygılarımızla,
                                                          ÇAYTAŞ ATEŞ TUĞLA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
                                                                         YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
GÜNDEM:
1-   Açılış.
2-   Bir başkan, bir tutanak yazmanı ve bir oy toplayıcısından oluşan Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve saygı duruşu.
3-   Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
4-   2023  yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun  okunması ve görüşülmesi.
5-   31.12.2023  tarihi itibariyle düzenlenmiş olan Bilanço ile Gelir Tablolarının  okunması, tetkik edilmesi ve  görüşülmesi.
6-   Yönetim  Kurulu  Üyelerinin  ibrası.
7-   2023  Yılı Dönem Kârı/Zararı hakkında karar alınması.
8-   Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024  yılı Hakkı Huzur Ücretlerinin tesbiti.
9-   Artırılan 88.200.000 TL'si Sermayenin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere, mevcut 1.575.000 TL olan sermayenin  89.775.000 TL'sine yükseltilmesine ilişkin, Ana Sözleşmemizin tadil edilen 6. maddesinin okunarak, görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması.
10- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum açısından ve güncel ihtiyaçlarımız nedenleri ile;
Ana Sözleşmemizin 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21. ve 22. maddelerinin tadil edilmesine, 7. maddesinin kaldırılarak, devam eden  maddelerinin buna göre teselsül ettirilmesine ilişkin ilgili maddelerin okunarak, görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması.
11- Dilek ve Temenniler .
12- Kapanış.                                                                                                                                                                     
V   E   K   Â   L   E   T   N   A   M   E      Ö  R  N  E  Ğ  İ
ÇAYTAŞ ATEŞ TUĞLA SAN.TİC.A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA
Filyos/ÇAYCUMA/ZONGULDAK

Gökdere 20 Yıllığına ihaleye çıktı Gökdere 20 Yıllığına ihaleye çıktı

        Hissedarı bulunduğum  ÇAYTAŞ ATEŞ TUĞLA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ‘nin 30/03/2024 tarihinde Sefercik Mah.No:1 Filyos-Çaycuma/ ZONGULDAK adresinde saat  11.00 ‘de yapılacak olan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ………...………………………………....vekil tayin ettim.
 
EK:   1 Adet tarafıma ait Noter Onaylı İmza Sirküleri (Asıl) 
                                                                                                       VEKALETİ VEREN
                                                                                                 Adı-Soyadı / Tarih / İmza
                                                                                                .…………………………....
VEKALETİ VERENİN:                                                            ..........................................
Sermaye Miktarı (TL)
Hisse Adedi         
Oya Miktarı       
Ortak Kayıt No  
Adresi    
                  
NOT: Vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde, vekaleti verenin Noter tasdikli imza sirkülerini vekaletnameye eklemesi yasal zorunluluktur. Usulüne uygun olarak düzenlenmemiş olan vekaletnameler, yasal olarak işleme alınamamaktadır.
İlan Numarası: ILN01988649